فرم تعهدنامه نویسندگان برای انتشار مقاله

 

 فرم موافقت‌نامه و تعهدنامه نویسندگان برای انتشار و چاپ مقاله در  نشریه "فضای زیست"

 

فرم تعهدنامه نویسندگان برای انتشار مقاله و رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقاله در خصوص اصالت مقاله، رعایت اصول علمی و اخلاقی پژوهش، رعایت دقیق امانت‌داری در پژوهش، عدم ارسال و چاپ مقاله در نشریه، کتاب و تارنماهای دیگر (داخلی و خارجی) با درج امضای نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان ارسال شود.

               •  دریافت فرم موافقت‌نامه و تعهدنامه نویسندگان

 

 

 

■   فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق‌نامه ‏ای است که نویسنده‌(گان) یک مقاله اعلام می کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء‌رفتار، جعل داده ‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده ‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏ اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می ‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏ نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می ‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏ دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و هم‌زمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

              •  دریافت فرم تعارض منافع