فرایند پذیرش مقالات

  •         ثبت مقاله از طریق سامانه نشریه فضای زیست
  •         انجام داوری اولیه توسط هیئت تحریریه نشریه
  •         ارزیابی هر مقاله توسط حداقل دو داور
  •         انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان مقاله
  •         داوری مجدد مقاله پس از اصلاحات انجام‌شده
  •         در صورت پذیرش مقاله از جانب داوران، طرح مقاله در هیئت تحریریه
  •         تعیین نوبت انتشار
  •         آماده‌سازی مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان برای انتشار