اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فریبا البرزی

معماری استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

faalborziyahoo.com
0000-0002-9527-8026

سردبیر

دکتر سید حسین بحرینی

شهرسازی استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

hbahrainut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر طبیبیان

شهرسازی استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

tabibianut.ac.ir

دکتر سیمون آیوازیان

معماری استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ayvazsimut.ac.ir

دکتر سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

gheslamiut.ac.ir

دکتر سید حسین بحرینی

شهرسازی استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

hbahrainut.ac.ir

دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mrezazdhut.ac.ir

دکتر سید بهشید حسینی

معماری استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

behshid_hosseiniart.ac.ir

دکتر زهره داودپور

شهرسازی دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

zdavoudpouryahoo.com

دکتر اصغر ساعدسمیعی

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

samieiut.ac.ir

دکتر هما ایرانی بهبهانی

طراحی محیط زیست استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

hiraniut.ac.ir

ویراستار ارشد

دکتر نوشین سخاوت دوست

معماری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

noushin.sekhavatyahoo.com

گرافیست

آقای حبیب ملاحسینی

ارتباط تصویری مربی، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

hmollahoseinyyahoo.com

کارمند نشریه

خانم مهتاب نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

lsjqiau.ac.ir