اهداف و چشم انداز

نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین ترتیب "فضای زیست" می‌تواند نمود و چشم اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت بخشیده و تلاش دارد تا در گستره مطالعات مربوط به معماری (معماری ساختمان و معماری شهری)، طراحی و برنامه‌ریزی شهری، معماری منظر و هنر، فضای زیستن آدمی را در فرهنگ‌ها و ادوار تاریخی مختلف، با توجه به تحولات و ابعاد کیفی وکمی آن و همچنین در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.