دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-172 
تبیین مدل مفهومی ادراک بر اساس هم‌افزایی مناظر چندحسی در بازار سنتی کرمان

صفحه 79-100

فاطمه خواجه حسنی؛ مهدیه معینی؛ آژنگ بقایی؛ رضا افهمی