دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
4. سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام

صفحه 69-89

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داودپور؛ مریم خستو


7. مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول

صفحه 139-157

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان