دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400 
4. سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام

صفحه 69-89

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داودپور؛ مریم خستو