نمایه نویسندگان

ا

 • ارمغان، مریم صورت‌بندی مولدهای انعطاف‌پذیری خانه‌های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه‌های اعیانی قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]
 • اسدی، شایان تدوین معیارهای طراحی شهری بیوفیلیک برای ساماندهی بافت مرکزی شهرها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 91-115]
 • اسدی ملک جهان، فرزانه مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 139-157]
 • اسلامی، نازنین بررسی سیر تکوین و تاثیرگذاری مدرنیسم بر معماری مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی در ایران و ازبکستان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 21-41]
 • البرزی، فریبا بررسی سیر تکوین و تاثیرگذاری مدرنیسم بر معماری مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی در ایران و ازبکستان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 21-41]

ب

 • باقری، یحیی خوانش پدیدارشناسی یوهانی پالاسما در پاویون مه اثر دیلر اسکوفیدو (اکسپو 2002) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 159-170]

ح

 • حیدری، علی‌اکبر صورت‌بندی مولدهای انعطاف‌پذیری خانه‌های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه‌های اعیانی قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

خ

 • خستو، مریم سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • خطیبی، سیدمحمدرضا تدوین معیارهای طراحی شهری بیوفیلیک برای ساماندهی بافت مرکزی شهرها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 91-115]

د

 • داودپور، زهره سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]

س

 • سعیدی رضوانی، نوید سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • سلطان‌زاده، حسین صورت‌بندی مولدهای انعطاف‌پذیری خانه‌های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه‌های اعیانی قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

ص

 • صفری، حسین مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 139-157]
 • صمیمی شارمی، علی سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]

ع

 • عمرانی پور، علی شناخت مقرهای‌ جمعی-رفتاری ”مساجد“ بر اساس الگوی سینومرف رفتار کاربران و کالبد (مطالعه‌ موردی: مساجد حیاط مرکزی - ایوانی شهر قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

ک

 • کیائی، مهدخت صورت‌بندی مولدهای انعطاف‌پذیری خانه‌های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه‌های اعیانی قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]

م

 • متین، مهرداد خوانش پدیدارشناسی یوهانی پالاسما در پاویون مه اثر دیلر اسکوفیدو (اکسپو 2002) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 159-170]
 • میرسلامی، مهسا شناخت مقرهای‌ جمعی-رفتاری ”مساجد“ بر اساس الگوی سینومرف رفتار کاربران و کالبد (مطالعه‌ موردی: مساجد حیاط مرکزی - ایوانی شهر قزوین) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • مولایی، مریم مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 139-157]

و

 • ورمقانی، حسنا پژوهشی در خوانش شاخه‌های آمیختگی در فضای فردی- جمعی حیاط خانه سنتی (خانه‌های تاریخی ایران مرکزی در عهد قاجار و صفوی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 117-138]