تعداد مقالات: 8

3. صورت‌بندی مولدهای انعطاف‌پذیری خانه‌های اعیانی بر اساس تحولات گفتمان جنسیتی دوره قاجار (مورد پژوهشی: خانه‌های اعیانی قزوین)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-67

مهدخت کیائی؛ حسین سلطان‌زاده؛ مریم ارمغان؛ علی‌اکبر حیدری


4. سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-89

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داودپور؛ مریم خستو


5. تدوین معیارهای طراحی شهری بیوفیلیک برای ساماندهی بافت مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-115

شایان اسدی؛ سیدمحمدرضا خطیبی


7. مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 139-157

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان


8. خوانش پدیدارشناسی یوهانی پالاسما در پاویون مه اثر دیلر اسکوفیدو (اکسپو 2002)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 159-170

یحیی باقری؛ مهرداد متین