نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین‌ترتیب "فضای زیست" می‌تواند نمود و چشم‌اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می‌بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

4. سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام

صفحه 69-89

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داودپور؛ مریم خستو


7. مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول

صفحه 139-157

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان


ابر واژگان